Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.099 Declaració Responsable Ambiental

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.099 Declaració Responsable Ambiental

UR.099 Declaració Responsable Ambiental

OBJECTE

S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, així com les activitats industrials, comercials, terciàries o de serveis citades en l'Annex de la Llei 12/2012, de 26 d'octubre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis, que superen el límit de superfície i/o les altres restriccions previstes en l'art. 2 d'aquesta Llei.

Es tracta, per tant d'aquelles activitats d'escassa incidència ambiental però que no són totalment innòcues per al medi ambient.

ACTUACIONS PRÈVIES A la PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

Amb anterioritat a la presentació de la Declaració Responsable Ambiental a l'Ajuntament de Picanya, les persones interessades caldran:

 1. Haver obtingut, prèviament, a l'Ajuntament de Picanya, l'Informe Urbanístic Municipal.
 2. Haver efectuat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i una altra que resulten procedents en funció de l'activitat a desenvolupar, i haver obtingut prèviament autorització municipal per a això. És a dir, si el desenvolupament de l'activitat requereix d'obres de condicionament, i d'instal·lacions, aquestes hauran de realitzar-se amb caràcter previ a la presentació de la Declaració Responsable Ambiental, prèvia la tramitació de la preceptiva Declaració Responsable d'Obra o Llicència d'Obra, segons el procediment que corresponga depenent del tipus d'obra a executar.
 3. Haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Taxa per actuacions administratives

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació] 

(seleccionar del LLISTAT D’AUTOLIQUIDACIONS, l’opció -→ 8.- TAXA PRESTACIÓ SERVEI D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datáfono en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial amb cita prèvia)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Projecte tècnic d'activitat
 2. Justificant pagament de la taxa corresponent
 3. Certificat final d'instal·lacions i de compliment de normativa, signat per tècnic/a competent

En cas d'actuar com a representant, a més:

 1. Documentació acreditativa de la representació

Nota: 
Quan la documentació tècnica presentada NO estiga visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una Declaració Responsable del Tècnic/a redactor/on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/dona ni administrativa ni judicialment per a aquesta labor. -descarregar model-

Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF .

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

En la declaració responsable la persona interessada manifestarà sota la seua responsabilitat que compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant tot el període de temps que dur l'exercici de l'activitat.

L'ajuntament podrà incloure en el contingut de la Declaració Responsable Ambiental la manifestació expressa de compliment altres requisits que, encara que no estrictament ambientals, vengen legalment exigits per al funcionament de l'activitat, sense perjudici del qual establisca la normativa sectorial d'aplicació.

La presentació de la declaració responsable ambiental amb la documentació detallada anteriorment permetrà a la persona interessada l'obertura i inici de l'activitat transcorregut el termini màxim d'un mes des d'aquesta presentació.

Durant aquest termini l'ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, en el seu cas, requerir la seua esmena, així com efectuar visita de comprovació a la instal·lació.

Si amb anterioritat al venciment d'aquest termini s'efectuara visita de comprovació pels serveis tècnics municipals estenent-se acta de conformitat, la declaració responsable farà efecte des d'aquesta data.

Si dels resultats de la visita es van detectar deficiències que no tinguen caràcter substancial, s'atorgarà a l'interessat termini per a esmenar els defectes advertits. Transcorregut el termini atorgat, s'efectuarà nova visita de comprovació amb la finalitat de verificar el compliment dels requeriments d'esmena indicats.

En cas d'incompliment degudament constatat, o en el supòsit d'haver-se detectat en la visita de comprovació deficiències inesmenables, l'ajuntament dictarà resolució motivada d'ineficàcia de la declaració responsable ambiental, la qual cosa implicarà que no puga iniciar-se l'activitat, prèvia audiència de la persona interessada.

Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la declaració responsable ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada aquesta, sense oposició o objecció per part de l'ajuntament, la persona interessada podrà procedir a l'obertura i inici de l'activitat.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye en aquesta declaració responsable ambiental, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment en què es constaten tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que corresponguera.

NORMATIVA

 1. Llei 39/2015, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 2. Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana
 3. Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis
 4. Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la Iniciativa Empresarial i els Emprenedors, MIcroempreses i Petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana
 5. Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei d'intervenció ambiental

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen