Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.003 Llicència d'edificació

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.003 Llicència d'edificació

UR.003 Llicència d'edificació

Es tramitaran per llicència d'edificació les actuacions regulades a l'article 232 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. 

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la liquidació provisional de l'ICIO i la taxa municipal
 2. Projecte bàsic signat per personal tècnic competent acompanyat de Declaració Responsable de la seua competència professional
 3. Estudi de Seguretat i Salut subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
 4. Estudi de gestió de residus de la construcció, d'acord amb l'RD 105/08 i la identificació del gestor de residus autoritzat d'acord amb la Llei 10/00 de la Comunitat Valenciana.
 5. Inscripció de certificat d'eficiència energètica del projecte i de l'edifici acabat en el Registre de Certificació d'Eficiència d'Edificis, d'acord amb l'ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
 6. Fitxa urbanística subscrita pel personal  tècnic autor del projecte i promotor de les obres.
 7. Qüestionari d'estadística de l'edificació i habitatge que haurà d'estar signat pel personal  tècnic autor del projecte i per la persona promotora de les obres.
 8. Alta censal del constructor de les obres
 9. Full per encàrrec professional de la direcció facultativa de l'obra.
 10. Aval de garantia de reposició de possibles danys ocasionats a les instal·lacions i/o via pública afectada, per un valor de 100 € per metre lineal de façana de l'immoble.

En cas d'actuar per mitjà de representant, a més:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En cas que la persona sol·licitant siga una persona jurídica, a més:

 1. Escriptura constitutiva o document anàleg de l'entitat.

Si s'està acollit al règim de propietat horitzontal, a més:

 1. Projecte d'Infraestructures Comunes de Telecomunicació signat per tècnic competent i amb visat pel col·legi oficial corresponent.

Si la llicència és per a la construcció o l'habilitació de construccions destinades a qualsevol activitat, a més:

 1. Projecte d'Activitat que serà tramitat conjuntament amb la llicència d'edificació.

En cas d'instal·lació de grua-torre, a més:

 1. Plànol d'emplaçament de la grua, dibuixant els edificis i instal·lacions afectades, altures i sectors i altura del pla de recorregut de la ploma, signada per el/la director/a de les obres.
 2. Pòlissa d'assegurances amb cobertura necessària
 3. Certificat de l'empresa instal·ladora que acredite el correcte muntatge i funcionament de la grua.
 4. Certificat expedit per tècnic competent i visat col·legial corresponent que especifique que la instal·lació i funcionament de la grua i el sistema de subjecció i/o allotjament dels materials transportats compleixen les disposicions legals en matèria de seguretat.

En qualsevol cas, abans del començament de les obres s'haurà d'aportar:

 1. Projecte d'Execució subscrit per personal tècnic competent visat pel col·legi oficial corresponent.

Nota:

 1. Quan la documentació tècnica presentada NO haja d'estar visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable del tècnic/a redactor/a on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/da ni administrativa ni judicialment per a aquesta labor.
   -descarregar Model-

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa municipal i ICIO corresponent, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres    3,3 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00€
Taxa per llicències urbanístiques       2 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00 €

Aval de garantia: 

S’estableix un aval de garantia per un valor de 100€ per metre lineal de façana de l’immoble. Aquest aval respon a la reposició de possibles danys ocasionats a les instal·lacions i/o via pública afectada.  La devolució de l'aval de garantia es tornarà una vegada finalitzada les obres prèvia comprovació municipal. 

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

(inclou la generació de l'autoliquidació de la fiança)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA.
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1 (únicament pel cas d'atenció presencial)

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen