Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SS.175 Subvenció per a la realització d'actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SS.175 Subvenció per a la realització d'actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món

SS.175 Subvenció per a la realització d'actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món

Des del dia 24/10/2023 fins al dia 22/11/2023

DESCRIPCIÓ

L'objecte és el cofinançament de projectes, activitats i programes, per a l'execució dels mateixos en Països estructuralment empobrits, la finalitat dels quals siga contribuir al progrés humà, econòmic i Social dels pobles més desfavorits, així com projectes del quart món que repercuteixen de manera directa a persones afectades del nostre entorn, a través d'organitzacions no governamentals (ONGD), associacions, entitats i fundacions sense ànim de lucre. 

Una altra línia d'actuació inclosa en aquestes bases són les que tinguen com a objecte el suport a accions humanitàries en situacions d'emergència.

ENTITATS beneficiàries

Podran tenir la condició d'entitat beneficiària les previstes en l'art. 24 de la Llei de cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, així com les associacions i fundacions sense ànim de lucre que contemplen en les finalitats dels seus estatuts la cooperació al desenvolupament.

Les ONGD sol·licitants de la subvenció hauran d'acreditar la seua experiència en la realització d'aquest tipus de projectes mitjançant l'aportació de documents justificatius.

FORMES DE PRESENTACIÓ

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

REQUISITS

 Les ONGD i/o entitats sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 1. Estar constituïdes a l'empara del que es disposa en l'article 22 de la Constitució Espanyola i altres disposicions legals.
 2. Ser persones jurídiques legalment constituïda de conformitat amb la seua naturalesa jurídica i formalment inscrites en el registre corresponent, com a mínim tres anys abans de la publicació de les bases reguladores, així com en el cas de les locals l'estar inclosa en el cens d'associacions locals.
 3. Mancar de finalitats de lucre.
 4. Tenir seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
 5. Tenir com a fi expressa, segons els seus propis estatuts o memòries, la realització d'activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles i atenció al quart món.
 6. El terme Quart Món es refereix a la població que viu en condicions de desprotecció. El creixement econòmic dels països desenvolupats ha donat origen al que es coneix com a quart món, un terme que engloba a totes aquelles persones que resideixen en els països més avançats, però es troben exclosos o en risc d'exclusió social.
 7. Disposar de l'estructura suficient per a garantir el compliment de les seues finalitats socials i acreditar l'experiència.
 8. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social.
 9. Estar al corrent, en el cas d'haver rebut subvencions amb anterioritat, en el compliment de les obligacions establides en la corresponent convocatòria

Documentació

Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant:

 1. Sol·licitud normalitzada (disponible en l'apartat “PLANTILLES DE DOCUMENTS A PRESENTAR" d'aquesta pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit)
 2. Formulari presentació projecte (disponible en l'apartat “PLANTILLES DE DOCUMENTS A PRESENTAR" d'aquesta pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit) 
 3. Estatuts i Organigrama 
 4. Acreditació d'inscripció en el registre corresponent
 5. Targeta d'identificació fiscal

En cas de no autoritzar l'Ajuntament de Picanya a fer la consulta interactiva de documentació (article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú):

 1. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària
 2. Certificat d'estar al corrent del pagament d'obligacions amb la Seguretat Social

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Per a la justificació de la subvenció el tràmit electrònic relacionat és el següent (requereix certificat digital):

Normativa

 1. Anunci convocatòria subvenció (BOP nº 204, de data 23-10-2023).
 2. Publicació convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions
 3. Modificació bases reguladores de projectes d'actuació en cooperació amb països en via de desenvolupament (BOP nº 146, de fecha 31-07-2019)
 4. Bases reguladores que han de regir les subvencions per a la realització d’actuacions en cooperació amb països en via de desenvolupament i projectes del Quart Món, propostes pel Consell Municipal de Solidaritat (BOP nº 76, de data 06-02-2018) 
 5. Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament de Picanya
 6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 7. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen