Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SS.176 Justificació Ajudes per a la cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SS.176 Justificació Ajudes per a la cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món

SS.176 Justificació Ajudes per a la cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món

Fins al dia 30/01/2024

OBJECTE

Mitjançant el següent tràmit es justificaran les ajudes rebudes en les subvencions per a la realització d'actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món.

Documentació a aportar:

 1. Memòria Justificativa de Subvenció 
 2. Relació de Despeses en Justificació

El compte justificatiu contindrà la següent informació:

 1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Per exemple, objectiu inicial, incidències destacables, assoliment d'objectius, nombre de persones beneficiades, dificultats, conclusions en relació al tractament de la perspectiva de gènere… Les dades cal desagregar-los per sexe.
 2. Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgue conforme al pressupost sol·licitat, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 
 3. Un detall altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. 
 4. Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no gastats, així com dels interessos derivats d'estos.

La Intervenció, comprovarà, a través de les tècniques de mostreig els justificants que estime oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, podent requerir a la persona beneficiària la remissió dels justificants necessaris.

Les justificacions fora de termini no s'acceptaran.

NORMATIVA

 1. Modificació bases reguladores de projectes d'actuació en cooperació amb països en via de desenvolupament (BOP nº 146, de fecha 31-07-2019)
 2. Bases reguladores que han de regir les subvencions per a la realització d’actuacions en cooperació amb països en via de desenvolupament i projectes del Quart Món, propostes pel Consell Municipal de Solidaritat (BOP nº 76, de data 06-02-2018) 

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen