Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.104 Llicència Ambiental

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.104 Llicència Ambiental

UR.104 Llicència Ambiental

OBJECTE

La llicència ambiental és aquella resolució administrativa atorgada per l'Ajuntament que autoritza la ubicació de la instal·lació, a través de la qual, es facultarà per aquest l'explotació de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment inclòs en l'annex II de la Llei 6/2014, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.

Se sotmeten a llicència ambiental les activitats, públiques o privades, que NO són innòcues parell al medi ambient, en concret aquelles incloses en l'annex II de la Llei 6/2014, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.

A manera d'aclariment les següents activitats queden excloses del procediment de llicència ambiental:

 • Activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental integrada que tenen el seu propi procediment i es tramiten en la Conselleria.
 • Activitats comercials sotmeses a la Llei 12/2012, que tenen el seu propi procediment en la present seu electrònica
 • Activitats d'espectacles, recreatives o d'establiments públics sotmeses a la Llei 14/2010 que tenen el seu propi procediment en la present seu electrònica 
 • Les estacions o infraestructures radioelèctrica incloses en l'àmbit d'aplicació de l'article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, se subjectaran a Declaració Responsable d'Activitats Comercials, segons el que es disposa en la Disposició Addicional Tercera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. Per tant les no incloses en aquest article 34.6 se subjectaran al règim de llicència ambiental

ACTIVITATS SUBJECTES A LLICÈNCIA AMBIENTAL QUE REQUEREIXEN DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

Quan es tracte d'activitats subjectes a llicència ambiental i siga necessària l'execució d'obres haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent. El sol·licitant podrà optar també per presentar un únic projecte conjunt d'activitat i obres, en el qual es recolliran tots els aspectes tècnics, mediambientals i urbanístics necessaris per a la completen definició d'aquests.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

ACTUACIONS PRÈVIES A la PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL

Amb anterioritat a la presentació de la llicència ambiental a l'Ajuntament de Picanya, les persones interessades hauran:

 • Haver obtingut, prèviament, a l'Ajuntament de Picanya, l'Informe Urbanístic Municipal.
 • Haver obtingut, quan siga procedent, les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat de què es tracte.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  (art. 53 Ley 6/2014)

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Projecte tècnic de l'activitat, redactat per tècnic/a competent i visat pel col·legi professional corresponent.
 2. Justificant pagament de la taxa d'activitat
 3. Justificant pagament de l'ICIO i TAXA per execució d'obres, si és el cas
 4. Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
 5. Fitxa control d'abocaments

Documentació a presentar en determinats casos: En els casos en què procedisca, s'haurà d'adjuntar a més de la documentació anterior:

 1. Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.
 2. Si l'activitat objecte de la llicència ambiental està situada en sòl no urbanitzable, NO precisarà de la prèvia obtenció de declaració d'interés comunitari (DIC), però SI procedirà la liquidació del cànon corresponent, d'acord amb la normativa autonòmica vigent.
 3. Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca.
 4. Els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca.
 5. Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència, o norma que ho substituïsca.
 6. Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
 7. Còpia de les autoritzacions o concessions prèvies, o formalització d'altres instruments, exigits per la normativa sectorial, o còpia de la seua sol·licitud quan estiguen en tràmit, contemplades en els articles 12.3 i 15.2 de la llei 6/2014. De conformitat amb l'art. 28.2 de la Llei 39/2015 l'interessat té dret a no aportar-los.
 8. En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.

Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF .

TAXES

Taxa per actuacions administratives

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En cas de necessitat d'obres subjectes a declaració responsable, a més:

Taxa municipal i ICIO corresponent, amb caràcter previ a la sol·licitud, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres3,3% Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €
Taxa per llicències urbanístiques2% Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç:  [Generar autoliquidació]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: Banc de Sabadell,  Caixa Rural de Torrent (Cajamar), CaixaBank, Banc Santander, BBVA, Caixa Popular
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1 (únicament per al cas d'atenció presencial)

INICI DE L'ACTIVITAT (art. 61 Llei 6/2014)

Obtinguda la Llicència ambiental la persona titular haurà de presentar, previ a l'inici de l'activitat,  el següent:

 • La comunicació de posada en funcionament, acompanyada de certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte en el qual s'especifique que la instal·lació i l'activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat 
 • Aquelles autoritzacions sectorials d'altres administracions que es precisen en el seu cas, en l'exercici de les seues competències. 

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen