Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.101 Comunicació d'activitats innòcues

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.101 Comunicació d'activitats innòcues

UR.101 Comunicació d'activitats innòcues

OBJECTE

És el tràmit a través del qual una persona o empresa comunica a l'Ajuntament l'inici d'una activitat sense incidència ambiental, que compleix totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

Prèviament a la comunicació d'activitat innòcua s'haurà de sol·licitar un Informe urbanístic Municipal

La comunicació d'activitats innòcues:

 • Haurà de formular-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, i obtingudes, en el seu cas, les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que procedisquen en virtut de la normativa sectorial no ambiental i abans del començament de l'activitat.
 • Té una eficàcia immediata: farà efecte des del seu registre a l'Ajuntament podent iniciar-se l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Taxa per actuacions administratives

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació] 

(seleccionar del LLISTAT D’AUTOLIQUIDACIONS, l’opció -→ 8.- TAXA PRESTACIÓ SERVEI D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datáfono en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial amb cita prèvia)

Documentació a aportar

 1. Justificant del pagament de la taxa
 2. Memòria tècnica d'activitat, subscrita per tècnic competent, en la qual es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenvolupar, així com la justificació del compliment de la normativa d'aplicació. La memòria inclourà els plànols necessaris per a la correcta aplicació de la normativa vigent.
 3. Certificat de compliment de normativa, signat per tècnic competent en el que conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que li siga aplicable.
 4. En cas que la documentació tècnica presentada NO haja d'estar visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable del tècnic/a redactor/a on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/da ni administrativa ni judicialment per a aquesta labor.  -descarregar Model-

En cas d'actuar com a representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

 

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen