Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.006 Declaració Responsable de Primera Ocupació

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.006 Declaració Responsable de Primera Ocupació

UR.006 Declaració Responsable de Primera Ocupació

OBJECTE

Estan subjectes a declaració responsable de primera ocupació, de conformitat amb la legislació aplicable, les següents actuacions urbanístiques en edificacions de nova construcció i habitatges existents, incloses les catalogades o que disposen d’algun tipus de protecció ambiental, històric-artística amb ús a habitatge: 

 1. La primera ocupació en edificacions d’habitatges i les seues instal·lacions de nova construcció, concloses les obres, en els termes de la legislació d’ordenació de l’edificació.
 2. La primera ocupació d’habitatges nous resultants d’obres de reforma, ampliació i rehabilitació, concloses aquestes, així com aquelles resultants d’obres realitzades en edificacions existents que suposen una modificació essencial, en els termes de la legislació d’ordenació de l’edificació, respecte a les condicions per les quals es va obtindre l’ocupació anterior i amb independència del temps transcorregut des de la seua obtenció.
 3. Els canvis d’ús a habitatge d’edificacions existents.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la taxa municipal per llicència d'ocupació.
 2. Fotografies en color i amb indicació de la data, en les quals s'aprecie la situació dels vials que confronten amb la parcel·la, que descriguen completament l'edificació
 3. Acta de recepció de l'obra signada pel director de l'obra, pel director d'execució, el promotor i el constructor.
 4. Certificat final d'obra i d'instal·lacions, concorde a la legislació aplicable en matèria d'ordenació de l'edificació, expedit per la direcció facultativa (director/a de l'obra i director/a d'execució material) i visat pels col·legis professionals corresponents, i en el qual declare de manera expressa la conformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat pel títol habilitant de les obres corresponents, amb les modificacions aprovades, si escau.
 5. Manifestació del promotor/a o titular de l’edifici d’habitatges, o del titular del respectiu habitatge, en la qual es declare que l’edifici, construcció o habitatge no es troba subjecte a cap procediment de protecció de la legalitat urbanística, de restauració de l’ordenació urbanística vulnerada o d’infracció en matèria d’ordenació del territori i urbanisme.
   

En cas que s'hagueren escomès simultàniament les obres d'urbanització amb les d'edificació, a més:

 1. Certificat final de les obres d'urbanització

En cas d'intervenció total en edificacions catalogades o amb protecció històric-artístic o ambiental o parcials que afecten elements protegits (a.1.3), a més,

 1. Informes preceptius previs, conforme a la normativa d'aplicació o, si escau, certificat administratiu del silenci produït.

En cas d'actuar per mitjà de representant, a més:

 1. Documentació acreditativa de la representació -descarregar Model-

NOTA: DOCUMENTS QUE LA PERSONA PROMOTORA MANIFESTA DISPOSAR I QUE PODRAN SER REQUERITS PER A LA SEUA COMPROVACIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ: 

 1. CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS dels diferents elements de l'obra, exigits pel Codi Tècnic de l'Edificació, subscrit per la persona tècnica redactora del projecte i visat pel corresponent Col·legi Professional o còpia del contracte de manteniment dels equips de prevenció i extinció d'incendis.
 2. CERTIFICAT D'AÏLLAMENT ACÚSTIC i documentació justificativa dels mesuraments d'aïllament acústic realitzades, subscrit per les següents persones: constructora, promotora i tècnics directors de l'obra.
 3. CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l'edifici de nova construcció (NOMÉS exigible per a edificis amb llicència d'edificació sol·licitada amb posterioritat al 1/11/2007).
 4. Document expedit per les companyies i entitats subministradores que acredite la DISPONIBILITAT DE SUBMINISTRAMENT DEFINITIU o d'haver abonat els drets d'escomeses generals i que aquests serveis estan en disposició de ser contractats, o qualsevol altre mitjà que permeta deixar constància d'això.
 5. CERTIFICAT signat per la persona promotora i l'empresa gestora autoritzada acreditatiu de la destinació final dels RESIDUS GENERATS EN L'OBRA
 6. LLIBRE DE L'EDIFICI

      En cas d'edificació plurifamiliar, a més:

 1. INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ: butlletí d'instal·lació i protocol de proves i en cas de més de 20 habitatges, certificat signat i visat en el qual ha de constar segell de presentació davant la Prefectura Provincial de Telecomunicacions

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF .

TAXES

Taxa de concessió de llicència municipal d'ocupació

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

(seleccionar del LLISTAT D’AUTOLIQUIDACIONS, l’opció -→ 11. TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, Pl. Espanya, 1, (únicament pel cas d'atenció presencial)

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen