Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

PH.154 Inscripció/ modificació al Padró d'habitants

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > PH.154 Inscripció/ modificació al Padró d'habitants

PH.154 Inscripció/ modificació al Padró d'habitants

objecte

Alta en el Padró Municipal d'Habitants, que pot ser: per canvi de residència (de municipi o país), per naixement o per omissió en aquest.

Modificació en el Padró d'Habitants, que pot ser: per canvi de domicili dins del mateix municipi o per canvi en les dades personals (de nom, cognoms, sexe, nacionalitat, expedició del DNI, targeta d'estranger, titulació acadèmica, lloc de naixement).

Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi on resideix habitualment. Els que visquen en més d'un municipi s'inscriuran en el que residisquen durant més temps l'any.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes del municipi. Les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix i són utilitzats per a l'actualització del Cens Electoral.

Els veïns i veïnes han de comunicar les variacions en les seues dades d'inscripció, especialment els canvis de domicili dins del terme municipal.

Els menors d'edat no emancipats tindran el mateix veïnatge que els pares que tinguen la seua guarda o custòdia o, en defecte d'això, dels seus representants legals, excepte autorització per escrit d'aquests per a residir en un altre domicili o municipi, d'acord amb el que es preveu en l'article 54.2 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

No obstant això, la decisió del lloc de residència habitual de la persona menor d'edat és una funció de la PÀTRIA POTESTAT, en virtut del que s'estableix en l'article 154 del Codi Civil, per la qual cosa només podrà ser modificat amb el consentiment de tots dos progenitors o, en defecte d'això, per autorització judicial. Això sense perjudici de les situacions que es contemplen en l'apartat 2.2. de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Els majors amb discapacitat que excepcionalment tinguen nomenat representant voluntari o judicial tindran el seu mateix veïnatge, excepte autorització per escrit per a residir en un altre domicili o municipi, d'acord amb l'esmentat article 54.2 del Reglament.

FORMES DE PRESENTACIÓ

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
 • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)      
  Horari: pot consultar l'horari del Servicio DIGA'M açí i s'atendrà amb CITA PREVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

IMPORTANT:

 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

INSCRIPCIÓ PADRONAL O CANVI DE DOMICILI:

1. Sol·licitud d'empadronament (Plantilla Full padronal): full emplenat i signat per tots els majors d'edat inclosos en aquesta (llegir instruccions per a emplenar el full)

2. Documentació acreditativa de la identitat (en vigor):

Majors d'edat:

 • Ciutadans espanyols: DNI (obligatori per a majors de 14 anys)
 • Ciutadans comunitaris i altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa):
  • Passaport en vigor o document acreditatiu de la identitat expedit per les autoritats del país de procedència.
  • Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, on consta el Número d'Identificació d'Estranger (NIE).
 • Ciutadans no comunitaris: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la qual consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE) o, en defecte d'això, passaport expedit per les autoritats del seu país.

Menors d'edat:  

 • Fins als 14 anys: Llibre de Família o Certificat de naixement, en cas que no disposen d'un document d'identificació.
 • Majors de 14 anys: mateixos documents d'identificació exigits per als majors d'edat.

Documentació acreditativa de la representació de menors i persones amb discapacitat:

Menors:

1.- Menor que s'empadrona amb tots dos progenitors: Llibre de Família o Certificat de Naixement i la sol·licitud d'empadronament signada per tots dos. (Plantilla Full padronal).

2.- Menor que s'empadrona amb un sol progenitor:

 • Quan SI hi ha consentiment de tots dos o autorització judicial:
  • Llibre de Família o Certificat de Naixement
  • Full padronal signada per les dues persones progenitores (sempre que un d'ells no haja sigut privat de la pàtria potestat, i en aquest cas haurà de presentar-se la corresponent resolució judicial).
 • Quan EXCEPCIONALMENT NO hi ha consentiment de tots dos ni autorització judicial:
  • Quan NO existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda o custòdia (separacions de fet, separacions en tramitació,...):
   • Llibre de Família o Certificat de Naixement
   • Declaració Responsable signada pel progenitor que sol·licita la inscripció o el canvi de domicili justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l'altre progenitor (Plantilla Annex I).
  • Quan SI existeix resolució judicial que atribueix la guarda i custòdia en exclusiva al/la progenitor/a que sol·licita la inscripció o el canvi de domicili:
   • Llibre de Família o Certificat de Naixement
   • Resolució judicial en vigor que es pronuncie sobre la guarda i custòdia en exclusiva.
   • Declaració Responsable signada pel progenitor que sol·licita la inscripció o el canvi de domicili indicant que té atribuïda en exclusiva la guarda i custòdia del menor (Plantilla Annex II).
 • Quan existeix una resolució judicial que estableix LA GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA per tots dos progenitors:
  • Resolució judicial fixa el lloc d'empadronament:
   • Llibre de Família o Certificat de Naixement
   • Resolució judicial en vigor que es pronuncie sobre la guarda i custòdia compartida
  • Resolució judicial no fixa el lloc d'empadronament:
   • Llibre de Família o Certificat de Naixement
   • Resolució judicial en vigor que es pronuncie sobre la guarda i custòdia compartida
   • Sol·licitud d'empadronament signada per tots dos i en cas que no es puga acreditar el mutu acord, haurà de presentar-se nova resolució judicial que es pronuncie expressament sobre l'empadronament i no es durà a terme la modificació en tant no s'aporte algun dels documents anteriors.

3.- Menor que s'empadrona en domicili diferent del d'els/les progenitors/as que ostenten la seua guarda i custòdia:  

 • Llibre de Família o Certificat de Naixement
 • Autorització per escrit de tots dos (Plantilla Annex IV) o excepcionalment d'un d'ells juntament amb la corresponent Declaració Responsable (Plantilla Annex I o Plantilla Annex II) en funció dels supòsits següents:
  • Guarda i custòdia compartida:
   • Existeix resolució judicial que es pronuncia sobre la guarda i custòdia compartida:
    • Autorització per escrit de tots dos (Plantilla Annex IV) o resolució judicial
     En aquest supòsit NO és possible l'empadronament amb Declaració Responsable.
   • No existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia (separacions de fet, separacions en tramitació,...):
    • Autorització per escrit d'un dels progenitors juntament amb la corresponent Declaració Responsable (Plantilla Annex I).
  • Guarda i custòdia atribuïda en exclusiva a un dels progenitors:
   • Autorització per escrit d'un dels progenitors juntament amb la corresponent Declaració Responsable (Plantilla Annex II).
     
 • Empadronament de menors tutelats, en acolliment, etc.:
  • Resolució judicial o administrativa que acredite la representació legal.

Persones amb discapacitat:

Amb caràcter general podran realitzar els tràmits padronals en nom propi sense necessitat de representant. No obstant això, quan excepcionalment calga nomenar un/una representant judicial, s'haurà d'acreditar la representació als efectes padronals mitjançant la corresponent autorització o resolució judicial.

3.- Documentació acreditativa de domicili de residència:

3.A. Habitatge de propietat: escriptura, contracte de de compravenda, Nota del Registre, comprovació de bases de dades municipals on conste aquesta propietat..

3.B. Habitatge de propietat: contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer.

3.C. Quan residisca a casa d'una altra persona:

Habitatge de propietat:

 •  Autorització per escrit i DNI dels propietaris de l'habitatge
 •  Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 3.A

Habitatge de propietat:

 • Autorització signada d'una persona major d'edat empadronada en el domicili i titular del contracte d'arrendament.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 3.B

3.D. Quan residisca en establiments col·lectius (residències, convents...):

 • Autorització subscrita per la persona que ostente la direcció d'aquest, amb segell de la Institució en la Plantilla Full padronal.

MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS:

 • Sol·licitud d'empadronament (Plantilla Full padronal): fulla emplenada i signada per la persona les dades de la qual figuren en la mateixa o, en el seu cas, per persona autoritzada. Si la modificació de dades afecta a menors d'edat, la sol·licitud haurà de ser presentada per pare/mare/tutor/al fet que ho represente.
 • Document que acredite el canvi que se sol·licita: de nom, cognoms, sexe, nacionalitat, expedició del DNI, targeta d'estranger, titulació acadèmica, lloc de naixement.

REALITZACIÓ DE TRÀMITS DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER UNA ALTRA PERSONA DIFERENT DE LA PERSONA SOL·LICITANT:

Documentació acreditativa de la representació o poder notarial, havent de constar en tots els casos representació específica per al tràmit d'empadronament.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF

NORMATIVA

OBSERVACIONS

El termini màxim per a resoldre l'empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons el que estableix l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Si hi ha persones empadronades en l'habitatge que no resideixen, per a realitzar una nova inscripció, s'iniciarà un expedient de baixa per inscripció indeguda a les persones empadronades anteriorment.

La inscripció d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, haurà de ser objecte de renovació periòdica cada 2 anys. Es declararà la caducitat de les inscripcions que hagen de renovar-se periòdicament sempre que la persona interessada no haguera procedit a la renovació. En aquest cas, la caducitat podrà declarar-se sense necessitat d'audiència a la persona interessada.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen