Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

ED.205 Justificació de subvenció amb conveni regulador

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > ED.205 Justificació de subvenció amb conveni regulador

ED.205 Justificació de subvenció amb conveni regulador

Fins al dia 30/11/2020

OBJECTE

Justificació de subvenció nominativa regulada per conveni signat entre l’entitat/organisme beneficiari i l’Ajuntament de Picanya, per al desenvolupament de les accions/projecte objecte del Conveni.

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ:

La justificació de la subvenció ha de realitzar-se amb documents comptables acreditatius de l’any en curs, emesos a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció i abonats abans de la fí del temini de justificació.

La justificació contindrà com a mínim:

1.-relació classificada de les despeses aplicades a l’activitat amb indicació del creditor, concepte, CIF/NIF, referència del document comptable, l’import amb IVA, la data d’emissió de la factura i la data de pagament.

2.-declaració responsable on es relacionen altres subvencions o ingressos que hagen finançat l’activitat objecte de subvenció, indicant l’import i l’entitat/organisme de procedència. 

Per a facilitar-ne el tràmit dels punts 1 i 2 es disposa de formulari model  -descarregar-

3.- factures o documents de valor provatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporades a la relació classificada (no seran admeses fotocòpies, pressupostos, albarans o altres), en fomat pdf i en arxius separats (no es poden agrupar diversos documents en un sol pdf).

L’entitat beneficiària haurà de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, donat que podran ser objecte d’actuacions de comprovació i control, d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

DESPEsES SUBVENCIONABLES/COSTOS ELEGIBLES:

Amb qualitat merament informativa, s’estableix la següent relació de despeses subvencionables i no subvencionables, sempre i quant siguen necessàries i vinculades a l’execució del programa objecte del present conveni.

Són despeses subvencionables:

 • Retribucions i despeses de personal afecte a l’activitat.
 • Despeses de materials, específiques de l’activitat.
 • Assegurances d’accidents o responsabilitat civil.
 • Despeses menors de reparació, manteniment i conservació de béns.
 • Material d’oficina no inventariable.
 • Despeses de publicitat, propaganda i d’organització de conferènies i actes.
 • Despeses relatives a la realització d’accions de formació.
 • Despeses d’assessoria fiscal, laboral o comptable.
 • IVA, sempre i quant no siga deduible per part de l’entitat/persona beneficiària.

Són despeses no subvencionables:

 • Despeses realitzades fòra del termini d’execució així com despeses de les que s’haja realitzat el pagament fòra del termini de justificació del projecte.
 • Despeses pagades en efectiu.
 • Despeses de gestió i desenvolupament dels projectes.
 • Despeses de personal de l’entitat, no directa i justificadament atribuïbles al projecte.
 • Inversions, tampoc les finançades per arrendament financer o leasing.
 • Adquisicions de béns inventariables (mobiliari, equips informàtics i d’oficina, de telefonia, etc.)
 • Sancions administratives i penals o despeses derivades de procediments judicials.
 • IVA, sempre que siga recuperable per part de l’entitat, i IRPF.
 • Despeses d’hoteleria i hostaleria, sempre que no s’accepten expressament al Conveni Regulador, per estar directament vinculades a l’objecte de subvenció o projecte.
 • Despeses financeres, pericials, notarials i/o registrals, com tampoc les despeses d’administració, sempre que no s’accepten expressament al Conveni Regulador, per estar directament vinculades a l’objecte de subvenció o projecte.
 • Costos indirectes no directament associats al projecte o objecte de subvenció, com ara arrendaments, subministres, comunicacions, etc. Tampoc amortitzacions 

Plantilles de documents que cal presentar

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen