Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.202 Llicència d'obra en via pública

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.202 Llicència d'obra en via pública

UR.202 Llicència d'obra en via pública

OBJECTE

Llicència per a realitzar rases en la via pública per a la instal·lació de serveis públics (aigua, llum, gas, telecomunicacions, desguassos…).

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa municipal i ICIO corresponent, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres   3,3 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00 €
Taxa per llicències urbanístiques      2 % Pressupost execució material (sense IVA)  -  Mínim 6,00 €

Fiança: 

S’estableix una fiança de 65 €/m.l. de rasa. Aquesta fiança respon a possibles danys a la propietat municipal. La devolució de la fiança es tornarà als 6 mesos de la finalització de l'obra previ comprovació municipal.

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: Banc Sabadell, Caixa Rural de Torrent (Cajamar), CaixaBank, Banc Santander, BBVA, Caixa Popular
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon  en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1 (únicament pel cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la liquidació provisional de l'ICIO i la Taxa municipal
 2. Pressupost d'execució material (sense IVA)
 3. Justificant acreditatiu del pagament de la fiança per possibles danys a la propietat municipal, que s'estableix en 65 €/ml de rasa

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En suposats específics:

En el cas de companyies subministradores

 1. Memòria descriptiva de les obres a executar
 2. Plànol de planta,  secció de la rasa i reposicions de la calçada (inclourà instal·lacions existents i futures)

Si preveu talls de trànsit

 1. Plànol amb els desviaments proposats, inclós l'enllumenat nocturn coordinat amb la Policia Local.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF.  

Criteris d'Execució

 • Per part de l'Ajuntament s'inspeccionaran les obres: abans del seu començament, al final de la fase d'excavació i al finalitzar l'obra.  L'empresa avisarà a l'Ajuntament per a realitzar cada una d'estes inspeccions.
 • Els acabats de l'obra seran iguals en qualitat, color, disseny i anivellació als existents abans de les obres. No obstant això, les solucions tècniques concretes seran consensuades amb l'Ajuntament.
 • La calçada, es reposarà el ferm fins al rastell o rigola més pròxim, més 15 cm. des de l'ample de la rasa per l'altre costat.
 • Les vores de rasa es realitzaran tallant el paviment amb màquina.
 • Les reposicions es realitzen compactant el farciment al 95% de P.M.
 • En la calçada es col·locarà una capa de graveta de 20 cm. compactada al 95% de P.M, una capa de 15 cm. de formigó H-20 i 6 cm. d'aglomerat asfàltic en calent i compactat, previ reg d'emprimació.
 • Es reposarà qualsevol dany ocasionat a les instal·lacions municipals soterrades, arbratge, pintura vial o senyalització de trànsit.
 • Es mantindrà l'accés a les propietats en condicions de seguretat i es deixarà pas protegit als vianants.
 • Les rases es protegiran i senyalitzaran convenientment per mitjà de tanques i abalisament nocturn, si fora necessari.
 • En cas d'utilització provisional de planxes per a obrir al trànsit la zona d'obres, es prendran les mesures oportunes perquè no es produïsquen sorolls molest, calçant les planxes.

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen