Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.098 Declaració Responsable d'Obres (passa a esborrany per implementació de millora: unificació DR Obra + DR OVP inicials)

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.098 Declaració Responsable d'Obres (passa a esborrany per implementació de millora: unificació DR Obra + DR OVP inicials)

UR.098 Declaració Responsable d'Obres (passa a esborrany per implementació de millora: unificació DR Obra + DR OVP inicials)

Des del dia 01/01/2010 fins al dia 31/12/2010

OBJECTE

Una declaració responsable és un document que habilita a qui el presenta, dins del termini i en la forma corresponent, per a realitzar un cert tipus d'obres en construccions, instal·lacions i edificacions existents, construïdes legalment o degudament legalitzades.

Per mitjà de la presentació d'una declaració responsable es podran realitzar les obres següents:

a) De xicoteta reparació que únicament suposen canvi d'elements accessoris.

b) De reparació, millora, modernització i consolidació, sense que supose canvi d'ús, augment de volum, altura i/ o superfície.

c) Instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsol, només en sòl urbà i sempre que no afecte el domini públic.

d) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastides en via pública.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.

TAXes

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa municipal i ICIO corresponent, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres   3,3 % Pressupost execució material (sense IVA)  - mínim 6,00 €
Taxa per llicències urbanístiques       2 % Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzara en el següent enllaç:  [Generar autoliquidació]

En aqueix mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: Banc Sabadell, Caixa Rural de Torrent (Cajamar), CaixaBank, Banc Santander, BBVA, Caixa Popular
 • Pagament amb targeta crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, Pl. Espanya, 1, (únicament pel cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la liquidació provisional de l'ICIO i la Taxa municipal
 2. Descripció de les obres
 3. Pressupost d'execució material de les obres a realitzar

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En supòsits específics, a més:

Si es realitza superposició de paviment:

 1. Certificat de seguretat, signat per tècnic/a competent

Obres que impliquen una modificació de buits en la façana:

 1. Pla de la façana amb cotes de l'estat actual i l'estat modificat signat per tècnic/a competent.

Redistribució interior d'immobles i locals amb activitat o sense activitat:

 1. Pla de distribució, cotes i superfícies de l'estat actual i l'estat modificat signat per tècnic/a competent.
 2. Memòria valorada si la redistribució és parcial (25% de superfície construïda)

Instal·lació de plaques solars:

 1. Memòria tècnica de la instal·lació amb plànol d'ubicació de les plaques
 2. Certificat d'estabilitat de l'estructura signat per tècnic/a competent

Nota:

 1. Quan la documentació tècnica presentada NO haja d'estar visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable del tècnic/a redactor/a on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/dona ni administrativa ni judicialment per a aquesta labor. -descarregar Model-
 2. Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF

NORMATIVA

OBSERVACIONS

La presentació de la Declaració Responsable d'Obra habilita per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació de l'executat al contingut de la declaració.

Quan el contingut de la declaració responsable i les obres executades pel particular que la presente siguen concordes a l'ordenament jurídic, aquest Ajuntament no emetrà cap resolució. En un altre cas, s'emetrà la Resolució oportuna.

Si hi ha activitat, la declaració responsable d'obra es tramitarà conjuntament amb la d'activitat.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen