Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

DL.172 Justificació Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > DL.172 Justificació Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora

DL.172 Justificació Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora

A partir del dia 09/05/2020

Documentació per a la justificació

  • Justificant del darrer rebut de pagament al RETA.
  • Informe de Vida Laboral (emès en els dies posteriors a la data d’acompliment de l’any d’alta)

No seran admesos pagaments en metàl·lic, ni captures de pantalla com a comprobants. En cas de no poder presentar rebut/comprobant de l’abonament, caldrà una certificació bancària del moviment a acreditar.

Aquesta documentació ha d’organitzar-se en arxius separats en format pdf.

Si he rebut altres subvencions o ajudes

És obligació de la persona física o jurídica sol·licitant de l’ajuda, comunicar a l’Ajuntament la sol·licitud i/o obtenció d’altres subvencions o ajudes, públiques o privades, per a la mateixa finalitat de subvenció.

En aquest cas, cal presentar una Declaració responsable a la que es detalle l’entitat o l’organisme que atorga l’ajuda, l’objecte concret que se subvenciona i l’import rebut/concedit.

I si he causat baixa abans dels primers 12 mesos d’alta al RETA?

Si la persona beneficiària, haguera causat baixa en el règim d’autònoms abans de l’any exigit, juntament amb la documentacio de justificació, es presentarà també el document de baixa a la Tressoreria de la Seguretat Social.

En aquest cas, la justificació haurà de realitzar-se al llarg del mes natural següent al que es causa baixa a la Seguretat Social.

L’Ajuntament de Picanya resoldrà la minoració parcial o total de la subvenció, depenint del cas.

Cóm justificar - El compte justificatiu

La persona beneficiària ha de presentar la documentació justificativa a través del tràmit electrònic DL.172

Obligacions

  • Justificar degudament en el termini adient, s’haja resolt o no el Pla.
  • Disposar de llibres comptables, registres diligenciats i altra documentació degudament auditada en els terminis exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclòs els electrònics) que justifiquen l’aplicació dels fons rebuts al llarg d’almenys tres anys a partir del tancament del Pla (30 d’octubre de 2020).
  • Mantindre l’activitat objecte de subvenció, al llarg d’almenys un any des de la data de l’Alta en Autònoms a la Seguretat Social.

 [Descàrrega de la Guia de Tramitació i Justificació, ací

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
  • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen