Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

DL.164 Justificació Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > DL.164 Justificació Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

DL.164 Justificació Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

Documentació per a la justificació

 • Formulari model MA-2 degudament emplenat i signat.
 • Comprobants de cotització a la Seguretat Social: documents de Liquidació de cotitzacions (TC1)
 • Transferències de pagament de les Liquidacions de cotització a la Seguretat Social.
 • Relació nominal de persones Treballadores (TC2) (amb emprenta final)
 • Fulls de salari de la persona contractada (nòmines)
 • Comprobants de les transferències de pagament de salaris, (degudament firmats i/o segellats), a la persona contractada

No seran admesos pagaments en metàl·lic, ni captures de pantalla com a comprobants. En cas de no poder presentar rebut/comprobant de transferència, caldrà una certificació bancària del moviment a acreditar.

Aquesta documentació déu correspondre’s al període de durada del contracte objecte de subvenció i organitzar-se en arxius separats en format pdf.

Si he rebut altres subvencions o ajudes

És obligació de la persona física o jurídica sol·licitant de l’ajuda, comunicar a l’Ajuntament la sol·licitud i/o obtenció d’altres subvencions o ajudes, públiques o privades, per a la mateixa finalitat de contracte.

En aquest cas, cal presentar una Declaració responsable a la que es detalle l’entitat o l’organisme que atorga l’ajuda, l’objecte concret que se subvenciona i l’import rebut/concedit.

Cóm justificar - El compte justificatiu

La persona beneficiària ha de presentar un compte justificatiu atenent el model MA-2 emplenat per ordre creixent de data d’execució, ha de presentar-se acompanyat dels justificants de despesa i comprobants de pagament, de manera detallada i sense que en cap cas es puga agrupar els justificants de despesa i pagament, ordenats segons el detall del formulari MA-2.

Obligacions

 • Justificar degudament en el termini adient, s’haja resolt o no el Pla.
 • Disposar de llibres comptables, registres diligenciats i altra documentació degudament auditada en els terminis exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclòs els electrònics) que justifiquen l’aplicació dels fons rebuts al llarg d’almenys tres anys a partir del tancament del Pla (30 d’octubre de 2020).

[Descàrrega de la Guia de Tramitació i Justificació, ací

Plantilles de documents que cal presentar

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen