Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

DL.171 Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > DL.171 Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora

DL.171 Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora

Des del dia 18/05/2022 fins al dia 31/10/2022

Les ajudes es destinaran a les persones que, estant aturades, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) com a persona treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fòrmula mercantil legalment admesa en dret, sent la persona empadronada a Picanya, o constituïnt-se l’empresa a Picanya.

Referència de la Convocatòria

Per a 2022 número a la BDNS 625229

[Accedir a la publicació a la BDNS]

Atenent la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatòriament en mode electrònic. Per a la qual cosa, qui tramite la sol·licitud, haurà de disposar d’un certificat digital o de representant habilitat.

La tamitació d’esmena i la justificació, hauran de realitzar-se mitjançant els tràmits electrònics habilitats.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud i posteriors tràmits, s’ha preparat una Guia per a la Tramitació i Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació.

[Descarrega la Guia, versió abril 2022, ací]

Condicions de l’activitat

 • Trobar-se inscrita al LABORA en el moment de l’alta al RETA.
 • Radicar l’empresa a Picanya o que la persona promotora siga empadronada a Picanya.
 • L’alta al RETA de la persona física sol·licitant haurà d’haver-se realitzat entre l’1 de juliol de l’any anterior i el 30 d'octubre de l’any de convocatòria.
 • Mantindre l’activitat com a mínim al llarg de 12 mesos des de la data d’alta.
 • Haver tramitat l'oportuna comunicació, declaració o llicència d'activitat, si l'empresa es radica a Picanya i està obligada.

Documentació per a tramitar la sol·licitud

 • Document de la demanda d'ocupació (DARDE) o Certificat emès pel Servei Valencià d’Ocupació que acredite la inscripció com a demandant d’ocupació abans de la data d’Alta al RETA.
 • Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat a data de presentació de la sol·licitud.
 • Alta al Cens d'Obligats Tributaris (model 036 ó 037)
 • Certificació de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
 • Pla d'empresa que reflectisca tota la informació necessària per a descriure l'activitat segons formulari en línia, acompanyat dels currículums de totes les persones promotores.
 • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc.)
 • Autobaremació

Si l’activitat la constitueix sols la persona autònoma sol·licitant:

 • Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, en cas de no autoritzar-ne la consulta, punt 2, apartat Dades i documents precepctius del formulari de sol·licitud.
 • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta, punt 3, apartat Dades i documents preceptius del formulari de sol·licitud.

Si l’activitat la constitueixen més persones autònomes -sòcies- distintes de la sol·licitant:

 • Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, de la persona autònoma (en cas de no autoritzar-ne la consulta punt 2, apartat Dades i documents precepctius del formulari de sol·licitud.) i de les associades, o autorització de consulta de dades de totes les persones associades, formulari d’autorització de consulta de dades, model MB-1
 • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària de la persona autònoma, (en cas de no autoritzar-ne la consulta, punt 3, apartat Dades i documents preceptius del formulari de sol·licitud), i de les associades o autorització de consulta de dades de totes les persones associades, formulari d’autorització de consulta de dades, model MB-1

Si la persona autònoma sol·licitant, pertany a una societat:

 • Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, tant de la persona autònoma (en cas de no autoritzar-ne la consulta punt 2, apartat Dades i documents precepctius del formulari de sol·licitud.) com de la societat a la que pertany, (formulari d’autorització de consulta de dades, model MB-2).
 • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, (en cas de no autoritzar-ne la consulta, punt 3, apartat Dades i documents preceptius del formulari de sol·licitud), així com de la societat a la que pertany, (formulari d’autorització de consulta de dades, model MB-2).

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen