Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.098 Declaració Responsable d'Obres

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.098 Declaració Responsable d'Obres

UR.098 Declaració Responsable d'Obres

OBJECTE

Una declaració responsable és un document que habilita a qui el presenta, dins del termini i en la forma corresponent, per a realitzar un cert tipus d'obres en construccions, instal·lacions i edificacions existents, construïdes legalment o degudament legalitzades.

Per mitjà de la presentació d'una declaració responsable es podran realitzar les obres següents:

a) De xicoteta reparació que únicament suposen canvi d'elements accessoris.

b) De reparació, millora, modernització i consolidació, sense que supose canvi d'ús, augment de volum, altura i/ o superfície.

c) Instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsol, només en sòl urbà i sempre que no afecte el domini públic.

d) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastides en via pública.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'esta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)      
  • Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'esta pàgina, per a iniciar el tràmit.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Cas 1:  Declaració Responsable D'OBRES SENSE ocupació de via pública:        

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la liquidació provisional de l’ICIO i la Taxa municipal
 2. Descripció de les obres
 3. Pressupost d'execució material de les obres a realitzar

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En supòsits específics, a més:

Si es realitza superposició de paviment:

 1. Certificat de seguretat, signat per tècnic/a competent
 2. Obres que impliquen una modificació de buits en la façana:
 3. Pla de la façana amb cotes de l'estat actual i l'estat modificat signat per tècnic/a competent.

Redistribució interior d'immobles i locals amb activitat o sense activitat:

 1. Pla de distribució, cotes i superfícies de l'estat actual i l'estat modificat signat per tècnic/a competent.
 2. Memòria valorada si la redistribució és parcial (25% de superfície construïda)

Instal·lació de plaques solars:

 1. Memòria tècnica de la instal·lació amb pla d'ubicació de les plaques
 2. Certificat d'estabilitat de l'estructura signat per tècnic/a competent

Cas 2: Declaració Responsable d'obres amb ocupació de via pública, com per exemple: materials d'obra, contenidors, plataformes elevadores o bastides:

ATENCIÓ: La Declaració Responsable d'Obra amb Ocupació de Via Pública s'haurà de presentar amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la indicada ocupació a l'efecte de que la Policia Local puga adoptar les mesures d'ordenació del trànsit o la col·locació d'elements mòbils necessaris.

A més de la documentació indicada en l'apartat anterior, caldrà aportar:

En cas d'ocupació de la via pública amb plataforma elevadora i bastides:

 1. Pla o croquis a mà alçada, representant gràficament l'ocupació que es pretén i els elements de mobiliari urbà afectat, amplària de per a vianants, etc.
 2. Certificat final de muntatge que acredite la correcta instal·lació de la bastida i homologació d'esta. 

Nota:

 1. Quan la documentació tècnica presentada NO haja d'estar visada pel col·legi professional corresponent,  haurà d’anar acompanyada d'una declaració responsable del tècnic/a redactor/on  declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/da ni administrativa ni judicialment per a esta labor. descarregar Model-
 2. Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa municipal i ICIO corresponent a l'execució de l'obra; i si és el cas, les taxes corresponents a l'ocupació de via pública, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Tarifes Declaració Responsable d'Obra:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres   3,3% Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €
Taxa per llicències urbanístiques       2% Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €

Tarifes Ocupació Via Pública:

Casetes de venda fixes d'obres o prefabricades4,00 € /m²/dia                  
Ocupació de via pública amb contenidors d'obra, materials de construcció, instal·lació de bastides, maquinària i altres. Per obra menor0,50 € /m²/dia
Ocupació de via pública amb contenidors d'obra, materials de construcció, instal·lació de bastides, maquinària i altres. Per obra major0,20 €/m²/dia Màxim: 3300 €/any                              

Estes tarifes s'aplicaran amb un cobrament mínim de 6€

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzara en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 1. Oficines de les entitats bancàries següents: Banc Sabadell, Caixa Rural de Torrent (Cajamar), CaixaBank, Banc Santander, BBVA, Caixa Popular
 2. Pagament amb targeta crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datáfono en el Servei Picanya DIGA'M, Pl. Espanya, 1, (únicament pel cas d'atenció presencial)

NORMATIVA

OBSERVACIONS

La presentació de la Declaració Responsable d'Obra habilita per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació de l'executat al contingut de la declaració.

Quan el contingut de la declaració responsable i les obres executades pel particular que la presente siguen concordes a l'ordenament jurídic, este Ajuntament no emetrà cap resolució. En un altre cas, s'emetrà la Resolució oportuna.

Si hi ha activitat, la declaració responsable d'obra es tramitarà conjuntament amb la d'activitat.

La Declaració Responsable d'Obra amb Ocupació de Via Pública s'haurà de presentar amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la indicada ocupació a l'efecte de que la Policia Local puga adoptar les mesures d'ordenació del trànsit o la col·locació d'elements mòbils necessaris.

Quan el contingut de la Declaració Responsable siguen concordes a l'ordenament jurídic este Ajuntament no emetrà cap resolució. En un altre cas, s'emetrà la Resolució oportuna. 

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen