Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.100 Declaració Responsable d'Activitats subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives sense obres o amb obres subjectes a Declaració Responsable

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.100 Declaració Responsable d'Activitats subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives sense obres o amb obres subjectes a Declaració Responsable

UR.100 Declaració Responsable d'Activitats subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives sense obres o amb obres subjectes a Declaració Responsable

OBJECTE

Mitjançant aquest tràmit pot iniciar el procediment per a l'obertura d'una activitat subjecta a Declaració Responsable d'Obertura, sense obres o amb obres subjectes a Declaració Responsable, regulada en l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i articles 13 i 14 del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Comprén les següents activitats:

 1. Espectacles públics i Activitats Recreatives que es realitzen en establiments públics amb un aforament inferior a les 500 persones, per exemple:
  • Bars, cafeteries, ciber-café, karaokes
  • Restaurants
  • Ludoteques
  • Discoteques
  • Instal·lacions esportives (gimnàs, pistes de pàdel, piscines…)
  • Activitats que disposen de taules i cadires a l'interior del local
 2. I en aquells en què NO existisca una especial situació de risc. Es considerarà que hi ha una especial situació de risc quan l'establiment, d'acord amb allò que s'ha indicat en la normativa tècnica en vigor, dispose d'algun recinte catalogat de risc alt o d'una càrrega tèrmica global elevada.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Taxa per actuacions administratives

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En cas de necessitat d'obres subjectes a declaració responsable, a més:

Taxa municipal i ICIO corresponent, amb caràcter previ a la sol·licitud, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres3,3% Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €
Taxa per llicències urbanístiques2% Pressupost execució material (sense IVA) - mínim 6,00 €

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç:  [Generar autoliquidació]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia, Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1 (únicament per al cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Nota: en qualsevol cas, quan la documentació tècnica presentada NO estiga visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una Declaració Responsable del Tècnic/a redactor/on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/a ni administrativa ni judicialment per a aquesta tasca -descarregar model-

Quan per a l'obertura de l'activitat NO ÉS necessària l'execució d'obres:

 1. Sol·licitud Declaració Responsable d'Activitat subjecta a espectacles públics
 2. Projecte tècnic d'activitat signat per tècnic/a competent i visat pel col·legi corresponent
 3. Justificant pagament de la taxa activitat
 4. Certificat final d'instal·lacions i de compliment de normativa, signat per tècnic/a competent
 5. Pla d'emergència signat per tècnic/a competent i per el/la titular de l'activitat
 6. Contracte de retirada/gestió d'olis i grasses i qualsevol altre residu d'ús no domèstic, si escau
 7. Contracte de manteniment/substitució filtres, greixos, carboni activat o altres, si escau
 8. Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per a una instal·lació receptora específica (butlletí d'instal·lació elèctrica)
 9. Certificat de protecció contra incendis (tant activa com passiva)
 10. Fitxa de control d'abocaments
 11. Auditoria acústica conforme a l'article 37 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre i l'article 18 del Decret 266/2004, de 3 de desembre, que haurà de ser realitzada per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica d'acord amb el que s'estableix en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre.
 12. Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil en els termes indicats en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 13. De manera optativa, Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor.

Quan per a l'obertura de l'activitat SI és necessària l'execució d'obres subjectes a declaració responsable:

Fase 1 (sol·licitud execución d'obres per a la implantació de l'activitat)

 1. Declaració Responsable d'obres
 2. Projecte conjunt d'obres i activitat
 3. Justificant pagament de l'ICIO i TAXA per execució d'obres
 4. Justificant pagament taxa activitat
 5. Fitxa control d'abocaments

Fase 2 (sol·licitud obertura activitat una vegada finalitzades les obres)

 1. Sol·licitud Declaració Responsable d'Activitat subjecta a espectacles públics
 2. Certificat final d'obres i d'instal·lacions on es justifica el compliment de la normativa i projecte aportat (en cas, de modificació de projecte inicial aportat, s'aportarà projecte final d'obra i activitat), visat pel col·legi corresponent i signat per tècnic/a competent.
 3. Acta de recepció signats per tècnic/a competent
 4. Certificat final d'instal·lacions i de compliment de normativa, signat per tècnic/a competent
 5. Pla d'emergència signat per tècnic/a competent i per el/la titular de l'activitat
 6. Contracte de retirada/gestió d'olis i grasses i qualsevol altre residu d'ús no domèstic, si escau
 7. Contracte de manteniment /substitució filtres, greixos, carboni activat o altres, segons siga procedent
 8. Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per a una instal·lació receptora específica (butlletí d'instal·lació elèctrica)
 9. Certificat de protecció contra incendis (tant activa com passiva)
 10. Auditoria acústica conforme a l'article 37 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre i l'article 18 del Decret 266/2004, de 3 de desembre, que haurà de ser realitzada per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica d'acord amb el que s'estableix en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre.
 11. Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil en els termes indicats en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 12. De manera optativa, Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor.

En cas d'actuar com a representant, a més:

 1. Documentació acreditativa de la representació

Nota: Quan la documentació tècnica presentada NO estiga visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una Declaració Responsable del Tècnic/a redactor/on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/a ni administrativa ni judicialment per a aquesta tasca. -descarregar model-

Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF .

OBSERVACIONS  

L'Ajuntament de Picanya disposarà del termini d'1 mes des de la presentació de la Declaració Responsable per a realitzar visita a l'establiment amb la finalitat de verificar l'adequació entre les condicions d'aquest i de l'activitat al projecte presentat.

Del resultat de la comprovació s'emetrà un informe:

 1. Si es desprén inadequació, l'ajuntament requerirà a la part interessada perquè procedisca a l'esmena dels defectes advertits.
 2. Si es desprén adequació, l'ajuntament expedirà, en el termini d'1 mes, acta de comprovació favorable.
 3. Estesa l'acta de comprovació favorable, procedirà a l'expedició i atorgament de la llicència d'obertura. Aquesta llicència serà notificada a la persona interessada.

Transcorregut el termini d'1 mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'ajuntament, la part interessada, prèvia comunicació a l'ajuntament, podrà procedir, sota la seua responsabilitat, a l'obertura de l'establiment.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye a aquesta Declaració Responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment en què es constaten tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que corresponguera.

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen