Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SS.253 Ajudes per a la prestació del Servei "Menjar a Casa"

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SS.253 Ajudes per a la prestació del Servei "Menjar a Casa"

SS.253 Ajudes per a la prestació del Servei "Menjar a Casa"

Des del dia 27/03/2023 fins al dia 28/04/2024

OBJECTE

Oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei consisteix en el lliurament diari en el domicili de la persona beneficiària del menjar de dilluns a divendres, excepte els dies festius de caràcter nacional, autonòmic o local.  

Menú:
Inclou primer plat, segon plat i postres i s'adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona: 
- N: dieta basal o normal 
- D: dieta saludable
- A: dieta diabètica
- M: dieta de fàcil masticació

Horari de lliurament:
Des de les 09.00 hores fins a les 14.30 hores.

PAGAMENT

Copagament

El cost del servei serà finançat per l'Ajuntament de Picanya en un 66% del cost. L'aportació de les persones usuàries serà el 34% del cost del servei i es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

Requisits

 1. Tindre 65 anys o més i ser persones jubilades o pensionistes
 2. Tindre 60 anys, jubilades o pensionistes i trobar-se en situació de dependència
 3. Majors de 18 anys amb discapacitat en situació de dependència, que convisquen amb la persona major beneficiària del programa
 4. Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars que es responsabilitzen d'aquesta tasca.
 5. Estar empadronat/da en el municipi de Picanya
 6. Necessitar el servei, acreditat mitjançant un informe social
 7. Sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l'Ajuntament de Picanya, aportant quanta informació o documentació li siga requerida per al compliment d'aquestes ajudes
 8. No estar incurs/a en cap de les circumstàncies que impedisquen obtindre la condició de persona beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 9. No incórrer en cap de les causes d'exclusió o incompatibilitat especificades en la base quinzena, és a dir, la percepció d'aquesta ajuda serà incompatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, que tinga la mateixa finalitat i persona beneficiària

Nota: Aquests requisits hauran de reunir-se en la data de sol·licitud de l'ajuda.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

EN TOT CAS:

 1. Sol·licitud normalitzada (disponible en l'apartat “PLANTILLES DE DOCUMENTS A PRESENTAR" d'aquesta pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit).
 2. Informe mèdic de prestacions socials emés pel seu Centre de Salut

EN CAS QUE LA PERSONA BENEFICIÀRIA NO TINGA AUTONOMIA PER A LA PREPARACIÓ I INGESTA DELS ALIMENTS SERVITS, a més:

 1. Compromís de familiars que es responsabilitzen d'aquesta tasca (disponible en l'apartat “PLANTILLES DE DOCUMENTS A PRESENTAR" d'aquesta pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit).

EN CAS QUE LA PERSONA SOL·LICITANT ESTIGA AMB MESURES DE SUPORT JUDICIAL (antiga incapacitat legal), a més:

 1. Resolució judicial que determine les mesures de suport
 2. DNI/NIE/Passaport de la persona que ostente la representació legal de la persona sol·licitant
 3. DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant

EN CAS D'ACTUAR PER MITJÀ DE REPRESENTANT, a més:

 1. Autorització i DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada (disponible en l'apartat “PLANTILLES DE DOCUMENTS A PRESENTAR" d'aquesta pàgina, per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit).

EN CAS D'OPOSICIÓ/NO AUTORITZACIÓ A la CONSULTA DE DADES PERSONALS PER L'AJUNTAMENT DE PICANYA, a més:

 1. Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària
 2. Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social
 3. DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant i del cònjuge, si escau
 4. Certificat dels ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant i del cònjuge, si escau (pensió mensual)
 5. Resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat, si escau
 6. Resolució de reconeixement de la condició de situació de dependència, en el seu cas

Nota: Els documents hauran de presentar-se en format PDF .

OBSERVACIONS

 1. En cas de sol·licituds per a diverses persones de la mateixa unitat de convivència s'haurà de formalitzar una sol·licitud per a cadascun/a d'ells o elles.
 2. L'acreditació del requisit d'estar empadronat/da a Picanya, serà objecte de verificació municipal per l'òrgan gestor del procediment.

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen