Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.245 Declaració Responsable instal·lacions eventuals, portàtils i/o desmuntables

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.245 Declaració Responsable instal·lacions eventuals, portàtils i/o desmuntables

UR.245 Declaració Responsable instal·lacions eventuals, portàtils i/o desmuntables

OBJECTE

És el tràmit a través del qual una persona o empresa requerix la col·locació per a la seua utilització d'una instal·lació o estructura eventual, portàtil o desmuntable de caràcter no permanent (per exemple: circs, fires, casetes...). Així mateix, precisarà d'aquesta declaració, els espectacles i activitats que amb caràcter temporal pretenguen desenvolupar-se en instal·lacions portàtils o desmuntables.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa d'ocupació de via pública, d'acord amb les següents tarifes:

Temporal (més de 5 dies) 27€/m
Ocasional (més de 5 hores i menys de 5 dies) 10’8€/m
Puntual (menys de 5 hores)0’54 €/m2

 

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

(seleccionar del LLISTAT D'AUTOLIQUIDACIONS l'opció -→ 7. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA - secció: “ESPECTACLES, ATRACCIONS DE FIRA, INSTAL·LACIÓ D'UNFLABLES I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES”)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon  en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Fase 1: Presentació Declaració Responsable:

S'emplenarà el formulari després de prémer el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, seleccionant l'opció “Fase 1: ”Presentació Declaració Responsable”, per a iniciar el tràmit i adjuntant la següent documentació:

 1. Justificant d'haver abonat la taxa municipal per ocupació de la via pública
 2. Memòria subscrita per tècnic/a competent descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es destinarà la instal·lació, amb inclusió de les dades del titular, justificació del compliment de les condicions tècniques establides en l'article 4 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com emplaçament proposat i incidència de la instal·lació en l'entorn.
 3. Memòria tècnica constructiva
 4. Memòria de mesures contra incendis
 5. Memòria del sistema i càlcul d'evacuació
 6. Memòria de instal·lacions elèctriques
 7. Documentació gràfica
 8. Pla d'evacuació i emergència
 9. Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per l'activitat desenvolupada, incloent a més el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o la instal·lació i els danys al personal que preste els seus serveis en el local. L'acreditació de l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança així com el compliment de les condicions i requisits exigibles es farà d'acord amb el model de certificació establit en l'Annex I i l'article 99 del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 10. En cas de presentar certificat d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), aquest haurà de recollir la certificació del compliment dels certificats sol·licitats descrits anteriorment.

Fase 2: Finalitzat el muntatge de la instal·lació de l'unflable i abans de l'inici de l'activitat:

Serà condició indispensable aportar la documentació que a continuació es relaciona, fent clic en el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, seleccionant l'opció “Fase 2: Certificació del muntatge”: si el muntatge es realitza en dia festiu o inhàbil la presentació obligatòriament per seu electrònica

 1. Certificat final d'instal·lació subscrit pel tècnic competent responsable d'aquesta, acreditatiu de l'adequada seguretat i solidesa de totes les seues instal·lacions per al seu correcte funcionament

En cas d'actuar per mitjà de representant, a més a més:

 1. Documentació acreditativa de la representació

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF.  

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Caldrà sol·licitar la Declaració Responsable amb un mínim d'antel·lació de 30 dies a la data prevista de l'ocupació sol·licitada.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen