Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SS.145 Ajudes ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SS.145 Ajudes ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques

SS.145 Ajudes ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques

Des del dia 25/02/2023 fins al dia 30/11/2023

OBJECTE

Articular ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en els edificis de la població de Picanya.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Les comunitats de propietaris o les persones propietàries d'habitatges unifamiliars radicades en el municipi de Picanya, que destinaran l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les corresponents actuacions.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Personas físicas: pueden elegir entre presentación telemática o presencial:

 • Telemáticamente
  • Pulsando el botón “Nueva instancia” situado al final de esta página, para iniciar el trámite.
 • Presencial
  • En el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Picanya, situado en el Servicio DIGA'M (Pl. Espanya, 1)      
   Horario: puede consultar el horario del Servicio DIGA'M aquí y se atenderá con CITA PREVIA
  • En los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Personas jurídicas: tendrán que presentar los documentos ÚNICAMENTE de manera telemática:

 • Telemáticamente
  • Pulsando el botón “Nueva instancia” situado al final de esta página, para iniciar el trámite.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Acta de la Comunitat de Propietaris on conste l'acreditació de la representació que ostenta la persona signant de la sol·licitud (normalment qui té la presidència de la Comunitat)
 2. CIF de la Comunitat de Propietaris.
 3. Acord de la Comunitat de Propietaris on se sol·licita la concessió de la subvenció.
 4. Fitxa de manteniment de tercers amb indicació del número de compte on efectuar l'ingrés.
 5. Proyecte o Memòria de l'actuació a realitzar

En cas de no autoritzar l'Ajuntament de Picanya a fer la consulta interactiva de documentació (article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú), a més de la documentació anterior:

 1. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària
 2. Certificat d'estar al corrent del pagament d'obligacions amb la Seguretat Social

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 1. La instal·lació d'ascensors, salva-escales, o altres dispositius d'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, fins i tot baixar l'ascensor a “cota zero”.
 2. La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors.

REQUISITS DELS EDIFICIS I ACTUACIONS

1.- Els edificis compliran els següents requisits:

a) Per a edificis de tipologia residencial col·lectiva:  

 1. Que es troben en el municipi de Picanya.
 2. Estar finalitzats abans de 1981.
 3. Que almenys el 70% de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d'habitatge.
 4. Que almenys el 70% dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. Per al cas d'habitatges unifamiliars, aquestes hauran de ser el domicili habitual del sol·licitant.

b) Per a edificis de tipologia residencial unifamiliar (solament la instal·lació de cadires elevadores o elevadors):

 1. Que es troben en el municipi de Picanya.
 2. Que constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris.

2. Excepcionalment, s'admetran en aquest programa edificis de tipologia residencial col·lectiva, que sense complir les condicions anteriors es troben habitats  per un percentatge no inferior al 50% de persones majors de 65 anys o incloguen alguna  persona amb discapacitat severa.  

3. Seran objecte d'aquesta subvenció l'eliminació de barreres arquitectòniques per a  edificis de tipologia residencial col·lectiva, comprenent, des de l'entrada al pati  fins a l'habitatge de les persones.  

4. Seran objecte d'aquesta subvenció l'eliminació de barreres arquitectòniques per a habitatges unifamiliars solament la instal·lació de cadires elevadores o elevadors.  

Condicions particulars de les actuacions objecte de les ajudes  

1.- Per a l'obtenció de les ajudes es requereix:  

 • L'edifici ha de comptar amb el corresponent informe d'Avaluació de l'Edifici, amb el contingut determinat sobre aquest tema per la Conselleria corresponent, emplenat i subscrit per la persona tècnica competent.
 • Les actuacions han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris per a aquells edificis amb tipologia residencial col·lectiva. Han de sumar com a mínim, huit habitatges, o excepcionalment menys quan en l'immoble habiten persones amb movilitat reduïda i/o majors de 65 anys.
 • S'haurà d'aportar Projecte o Memòria de l'actuació a realitzar, en la qual s'haurà de justificar, en una memòria subscrita per tècnic o tècnica competent, l'adequació de l'actuació al codi tècnic de l'edificació.

2.- El termini per a executar les obres subvencionables no podrà excedir de 18 mesos, comptats des de la data que figura en el certificat d'inici de les obres, excepte  justificació, no podent excedir el certificat d'inici de 4 mesos des de la data de  concessió de la subvenció. Si per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació, es demorara la finalització de l'obra, es podrà incrementar aquest termini en 6 mesos. 

NORMATIVA

Plantilles de documents que cal presentar

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen