Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

ES.035 Sol·licitud subvenció per entitats esportives

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > ES.035 Sol·licitud subvenció per entitats esportives

ES.035 Sol·licitud subvenció per entitats esportives

Requisits  

Estar inscrits en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Picanya. Amb tota la documentació i dades al dia.

TERMINI DE SOL·LICITUD

De l'1 de gener al 31 de desembre

Justificació: Fins al 31de desembre

Documentació

  1. Certificació de dades bancàries si és diferent a la de l'any anterior

En cas de no autoritzar l'Ajuntament de Picanya a fer la consulta interactiva de documentació (article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú):

  1. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària
  2. Certificat d'estar al corrent del pagament d'obligacions amb la Seguretat Social

Normativa

  1. Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament de Picanya
  2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
  • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen