Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

PL.025 Sol·licitud targeta armes 4ª categoria

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > PL.025 Sol·licitud targeta armes 4ª categoria

PL.025 Sol·licitud targeta armes 4ª categoria

En cas de menors (14 a 17 aNYS) la instÀncia HAURÀ DE SIGNAR-SE PER PART DEL PARE, MARE, TUTOR/A O REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR

OBJEcTe

Obtenció de la targeta per a la tinença d'armes d'aire comprimit: categoria 4, tipus A, tipus B, Airsoft i Paintball

requisits

 1. Tindre complits 14 anys
 2. Tobar-se empadronat/da a Picanya
 3. Manca d'existència d'antecedents penals
 4. Acreditar posseir les aptituds psicofísiques adequades, amb la finalitat de garantir que el seu ús no comporta risc per a ells mateixos o per als altres.

FORMES DE PRESENTACIÓ

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Documentació amb caràcter general:

 1. Targetes d'armes (cartolina blanca i cartolina groga)
 2. Factura de la compra de l'arma o tiquet on conste la categoría a la que pertany l’arma (4.1 o 4.2). A la factura de compra ha de figurar el núm. de sèrie amb el format “XXXX-AS-XXXX-XX”; o en el seu cas, aportar un certificat del fabricant que acredite que el núm. de sèrie correspon a l'arma en qüestió (En cas de no disposar del certificat, s’ha de troquelar l'arma en una armeria autoritzada).
 3. Certificat d'aptitud psicofísiques expedit per centre autoritzat
 4. Document d'identitat de la persona sol·licitant  i titular de la tarjeta d'armes en cas de no ser la mateixa (DNI, passaport o NIE)

En cas que la persona sol·licitant de la llicència siga menor d'edat (14 a 17 anys), a més:

 1. Autorització de la persona que ostente la pàtria potestat o tutela, segons Annex I

En cas d'OPOSAR-SE a la consulta de dades per part de l'Ajuntament de Picanya, a més:

 1. Certificat d'inexistència d'antecedents penals En el cas que la persona sol·licitant siga un/a menor, el certificat es referirà a qui o els qui ostente la pàtria potestat o tutela

NOTA: Una vegada notificada la resolució d'autorització haurà de personar-se en les dependències de la Policia Local de Picanya, situada en l'Av. Sacnhis Guarner, 2, per a la signatura i retirada de la targeta d'armes.

Tipus de Llicència:

Targeta A - categoria 4.1 (validesa de 5 anys)

 • Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; i revolvers de doble acció, accionades per aire o altre gas comprimit no asimilades a escopetes

Targeta B - categoria 4.2 (validesa de 5 anys)

 • Carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i de un sol tir, i revolvers d'acció simple, accionades per aire o altre gas comprimit no asimilades a escopetes.

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Finalització del procediment: 

 • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució: 

 • Contra la resolució podrà reclamar-se en via contenciós administratiu, previ el recurs de reposició.

Plantilles de documents que cal presentar

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen