Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.189 Llicència d'intervenció

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.189 Llicència d'intervenció

UR.189 Llicència d'intervenció

OBJECTE

La llicència d'intervenció controla l'oportunitat tècnica de les obres en els edificis catalogats per a la millor preservació de les característiques culturals, el reconeixement col·lectiu de les quals s'expressa en la catalogació. Aquestes llicències contemplen conjuntament totes les actuacions que hagen de realitzar-se en l'immoble i el resultat final d'aquestes. També són d'aplicació en els entorns de protecció dels Béns de Rellevància Local i en els de Béns d'Interés Cultural.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa municipal i ICIO corresponent, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    3,3 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00€

Taxa per llicències urbanístiques

       2 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00 €

Aval de garantia (només per a l'obra nova): 

S’estableix un aval de garantia per un valor de 100€ per metre lineal de façana de l’immoble. Aquest aval respon a la reposició de possibles danys ocasionats a les instal·lacions i/o via pública afectada.  La devolució de l'aval de garantia es tornarà una vegada finalitzada les obres prèvia comprovació municipal. 

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

(seleccionar del LLISTAT D'AUTOLIQUIDACIONS l'opció -→ 1. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES I TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES -  inclou la fiança)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA.
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1 (únicament pel cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la liquidació provisional de l'ICIO i la Taxa municipal
 2. Descripció de les obres
 3. Pressupost d'execució material de les obres a realitzar

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En suposats específics:

 Si es tracta d'obra nova o rehabilitació integral:

 1. Projecte tècnic bàsic i d'execució(1) visat pel col·legi professional corresponent.
 2. Fitxa urbanística.
 3. Qüestionari de l'Estadística de l'Edificació i Habitatge - descarregar Mod. CE-1 -
 4. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (2) amb el contingut previst en l'article 4 del RD 105/2008, d'1 de febrer.
 5. Estudi de Seguretat i Salut, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent
 6. Justificant pagament de la fiança que garanteix la reposició de possibles danys ocasionats a les instal·lacions i/o via pública afectada (només per obra nova)

(1)En cas de no presentar el projecte d'execució al costat de la sol·licitud, aquest haurà de presentar-se a l'Ajuntament abans de l'inici de les obres

(2) Es podrà presentar abans de l'inici de les obres

Si afecta a la façana de la zona A:

 1. Memòria valorada
 2. Plànol de façana de l'estat actual i resultant

Si es troba en Sòl No Urbanitzable protegit:

 1. Estudi d'integració paisatgística

Si afecta al subsòl de l'edificació:

 1. Sol·licitud autorització a la conselleria competent en matèria de cultura

Nota:                                 

 1. Quan la documentació tècnica presentada NO estiga visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable del tècnic/a redactor/a on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/da ni administrativa ni judicialment per a aquesta labor.  -descarregar Model-
 2. Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF 

NORMATIVA

Documentació

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen