Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.203 Llicència d'edificació i ús en Sòl No Urbanitzable

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.203 Llicència d'edificació i ús en Sòl No Urbanitzable

UR.203 Llicència d'edificació i ús en Sòl No Urbanitzable

OBJECTE

La llicència d'edificació en sòl no urbanitzable regula les obres noves, reforma o reparació de les mateixes que es troben ubicades al sòl no urbanitzable.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa municipal i ICIO corresponent, d'acord amb els següents percentatges i quantitats mínimes:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres                                                                                                          3,3 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00 €                              
Taxa per llicències urbanístiques                                                                                                                                                                                               2 % Pressupost execució material (sense IVA)  - Mínim 6,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon  en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament en el cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la liquidació provisional de l'ICIO i la Taxa municipal
 2. Pressupost d'execució material (sense IVA)

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En cas de reforma o reparació:

 1. Breu memòria agronòmica, detallant les obres a executar.

En cas d'obra de nova construcció:

 1. Memòria agronòmica
 2. Projecte tècnic amb el corresponent visat col·legial.

Nota:                                 

 1. Quan la documentació tècnica presentada NO haja d'estar visada pel col·legi professional corresponent, haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable del tècnic/a redactor/a on declare que és competent per a redactar i signar la mateixa i que no es troba incapacitat/da ni administrativa ni judicialment per a aquesta labor. -descarregar Model-
 2. Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF 

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Si es tracta de reforma, execució de xicoteta envergadura (tancat de camp…) o reparació (séquies, tanca perimetral…), és necessari la presentació d'una breu memòria agronòmica, que incloga descripció tant de l'obra com la mena de plantació, tipus de reg i maquinària a utilitzar així com la justificació de realitzar aquesta actuació (podrà ser realitzada i signada pel promotor/a de les mateixes).

Si es tracta d'una obra de nova construcció, cal presentar memòria agronòmica i projecte tècnic signat per personal tècnic competent i amb el corresponent visat col·legial.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen